Comité organisateur

Responsable
Robert St-Denis
418-650-6451
billard.cs50cr@gmail.com
Adjoint(e)s
André Bazin
418-658-3048

Pierre Bélisle
418-953-2981

Lucy Hébert
418-433-0644

Carl Rousseau
418-872-6510